Den cirkulära stadsdelen

Den cirkulära stadsdelen – beräkning visar hur långt det går att komma år 2040

I den hållbara staden är dels resvanorna annorlunda, dels är alla fordon eldrivna och i den cirkulära stadsdelen är återbruk och återvinning mycket väl utvecklade. Kontrollen är långt driven över flöde av produkter och material som går att återbruka och återvinna, men även kontroll på mat och organiskt avfall. Stadsdelen producerar en del av sitt livsmedelsbehov. Även sitt energibehov, då med solvärme, sol-el och biogas. Energi- och resursanvändning optimeras och klimatpåverkan minimeras. Läs även om hur laddinfrastruktur kan hjälpa till att ställa om den fossila fordonsflottan.

För att uppnå den cirkulära stadsdelen krävs ett holistiskt tänkande – man måste se hela stadsdelen som ett sammanhängande system med flöden av material och energi. För att realisera en cirkulär stadsdel krävs också förändringar i beteende och attityder. De som planerar stadsdelen måste göra den trivsam och stimulera både delningsekonomi och lokal produktion. Planerarna måste beakta alla sociala värden, vilka är förutsättningar för att cirkulariteten ska fungera.

Från linjär till cirkulär

Vi står nu inför en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Hur kan då en stadsdel som är fullt ut cirkulär utvecklas och fungera? Som är hållbar bland annat i den utsträckningen att den har mycket låg klimatpåverkan.

Denna fråga ställde man sig på Gävle kommun, när det handlade om stadsdelen Näringen, ett industriområde som i dag präglas av verksamhet, men som kan omvandlas till en hållbar stadsdel med boende. Gävle kommun har ambitionen att Näringen ska bli Europas mest hållbara stadsdel. För att få svar på sina frågor vände sig kommunen till bland annat Sweco.

Urbana insikter

Sweco ger ut en serie rapporter under titeln ”Urban Insight”. I oktober utkom rapporten ”Circular City Transformation”. I den samlar Sweco presentationer av de nämnda stadsdelarna, inklusive Näringen i Gävle, samt visar också ett exempel från Rotterdam och nämner som framstående inom cirkularitet städerna Amsterdam och Cork där Sweco gjort insatser.